( Hostas) in cart ()

Privacy statement

Contactgegevens privacyverklaring

Fransen Hostas, gevestigd aan Paradijsweg 5

2461 TK Ter Aar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.hostaparadise.com/

Paradijsweg 5

2461 TK Ter Aar +31 172 602031

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fransen Hostas verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoek of bezoekers en legt alleen de gegevens vast die u tijdens de bestelling invoert.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fransen Hostas verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om de planten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Fransen Hostas neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fransen Hostas) tussen zit.

Fransen Hostas gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Website logica t.b.v. orderregistratie
 • Financiële administratie

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fransen Hostas bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens:

 • Personalia worden maximaal 6 maanden bewaard in de ordertabel om de orderafhandeling te kunnen verzorgen
 • Adresgegevens en telefoonnummer worden maximaal 6 maanden bewaard in de ordertabel om de orderafhandeling te kunnen verzorgen
 • overige verkoopgegevens van onze producten worden niet-gepersonaliseerd vastgelegd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fransen Hostas verstrekt in principe niet, maar uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fransen Hostas gebruikt alleen functionele cookies voor de werking van de orderafhandeling. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de werking van de website tijdens een bestelling.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fransen Hostas en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hostaparadise.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

U kunt uiteraard ook zelf uw gegevens inzien en wijzigen, wanneer u eerder bij ons een account heeft aangemaakt: Ga naar mijn Hosta account

Fransen Hostas wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fransen Hostas neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@hostaparadise.com

Daarom is al het verkeer op de website beveiligd en worden alle gegevens versleuteld verzonden.

Klantgegevens worden uitsluitend in uw eigen Hosta-account opgeslagen en zijn daar versleuteld vastgelegd. Wij kunnen uw account niet inzien of uw wachtwoord opvragen.